Zakon o rent a car delatnosti u Srbiji

ZAKON O TURIZMU

 

Zakon o rent a car-u delatnosti u Srbiji čine član 101., Član 101.a i član 102. Zakona o turizmu Republike Srbije.

Zakon o rent a car svojim odredbama reguliše iznajmljivanje vozila (rent-a-car) u Srbiji. Njime su propisani uslovi (Uslovi korišćenja) koje rent a car agencije u Srbiji moraju poštovati. Ovi uslovi za iznajmljivanje vozila u Srbiji propisani su Zakonom o turizmu, jer te i takve poslove treba da obavljaju turističke agencije.

Zakon o turizmu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012 i 84/2015)

Zakon o rent a car-u i osnovne odredbe  Zakona o turizmu (uvod u Zakon o rent a car-u)

1. Predmet uređenja

Član 1
Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način planiranja i razvoja turizma; turističke organizacije za promociju turizma; turističke agencije; ugostiteljska delatnost; nautička delatnost; lovnoturistička delatnost; usluge u turizmu; taksa i penali u turizmu; Registar turizma; druga pitanja od značaja za razvoj i unapređenje turizma.

1. Poslovi turističkih agencija

Član 43.

Turistička agencija obavlja poslove:

1) organizovanja i realizovanja turističkih putovanja u zemlji i u inostranstvu:
1a) organizovanja i realizovanja putovanja učenika i studenata u inostranstvo radi učenja stranog jezika ili stručnog usavršavanja sa mogućnošću obavljanja privremenih i povremenih poslova;
1b) ponude i prodaje turistička putovanja iz tač. 1) i 1a).
2) ponude, prodaje i posredovanja u prodaji turističkih putovanja.
3) prihvata i prevoza putnika (transfer).
4) organizovanja izleta, turističkih razgledanja, zabavnih programa i slično, kao i posredovanja u organizovanju skupova, sajmova, manifestacija i sportskih priredbi.
5) pružanja, odnosno, posredovanja u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratilaca, lokalnih turističkih vodiča i turističkih animatora.

Turistička agencija obavlja i sledeće poslove:

6) pribavljanja putnih isprava, rezervacije i prodaje putnih karata u ime i za račun domaćih i stranih prevoznika.
7) rezervacije i prodaje turističkih, ugostiteljskih i drugih usluga vezanih za putovanje i boravak putnika.
8) posredovanja u pružanju usluga smeštaja i ishrane u objektima domaće radinosti i seoskog turizma.
9) posredovanja u prodaji specifičnih turističkih usluga.
10) posredovanja u iznajmljivanju vozila turistima i putnicima.
11) rezervacije i prodaje karata za sportske, kulturne i druge priredbe i manifestacije, zastupanja u osiguranju putnika i prtljaga u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje, prodaje turističkih publikacija i drugo.
12) zamene strane valute (menjačke poslove).
13) druge poslove uobičajene u turističkom prometu.

3. Usluge iznajmljivanja vozila (Zakon o rent a car Srbija)

Član 101.

Uslugama iznajmljivanja vozila (rent-a-car) smatra se iznajmljivanje putničkih automobila bez vozača. Posebna vrsta iznajmljivanja vozila je iznajmljivanje putničkih automobila sa uslugama vozača (limo service).

Usluge iz st. 1. i 2. ovog člana može da pruža privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica, ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Udruženje koje obavlja delatnost iz st. 1. i 2. ovog člana dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar. Preduzetnik ne može da pruža usluge iz st. 1. i 2. ovog člana u periodu prekida obavljanja delatnosti.

Ako lice iz stava 3. ovog člana ima registrovanu delatnost za pružanje usluga iznajmljivanja vozila u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za tu delatnost obrazuje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u Registru turizma.

Ako lice iz stava 3. ovog člana nudi i prodaje usluge iznajmljivanja vozila u prostoru van sedišta, dužno je da za tu delatnost u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja, obrazuje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u Registru turizma.

Pružalac usluga dužan je sleddeće:

Član 101.a

Pružalac usluga iz člana 101. stav 1. ovog zakona dužan je da:
1) na ulazu u prostor u kome obavlja delatnost vidno istakne poslovno ime i sedište;
2) na ulazu u prostor u kome obavlja delatnost vidno istakne radno vreme i da ga se pridržava u svom poslovanju.

Pružalac usluga iz člana 101. st. 1. i 2. ovog zakona dužan je da:
1) u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom obavlja delatnost drži rešenje o upisu u odgovarajući registar i uverenje o evidentiranju u Registru turizma.
2) u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja istakne cene usluga koje pruža i da se pridržava istaknutih, odnosno objavljenih cena.
3) za svaku pruženu uslugu izda propisan račun.
4) vodi evidenciju pruženih usluga.
5) obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika.

Evidencija iz stava 2. tačka 4) ovog člana vodi se na dnevnom nivou, po načelima urednosti i tačnosti, na način koji ne dozvoljava brisanje unetih podataka, kojim se omogućava uvid u podatke po hronološkom redu i sadrži podatke o registarskom broju vozila, podatke o vozaču, periodu korišćenja vozila, podatke o korisniku usluge i dr.

Član 102.

Vozila koja su predmet iznajmljivanja ne mogu da budu starija od pet godina i moraju da ispunjavaju uslove utvrđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima. Pružalac usluga iznajmljivanja vozila iz člana 101. stav 1. ovog zakona mora da ima najmanje tri registrovana motorna vozila. Vozila iz člana 101. stav 2. mogu da budu starija od pet godina.

Zakon o rent a car Srbija

 

Zakon o turizmu: Zakon o rent a caru (Iznajmljivanje vozila) – Zakon o rent a car Srbija
NEVIAN rent a car Beograd – “Uslovi korišćenja

KONTAKT

Rent a Car agencija NEVIAN:

 +381 11 2442801

 +381 64 2228222

Mije Kovačevića 10, Palilula, Beograd

NEVIAN VAŠ RENT A CAR

NEVIAN rent a car Beograd uz visok kvalitet vozila i usluge ima veoma povoljne cene.
I kada naše cene nisu uvek najniže, mi smatramo da smo veoma povoljan rent a car u Beogradu, jer imamo odličan odnos cena i kvaliteta usluge!

Rent a Car Beograd
Rent a Car Beograd aerodrom
Rent a Car Beograd centar

Posetite nas ili nazovite. Očekujemo Vas!

RADNO VREME

RADNO VREME POSLOVNICA:
PON – PET 08:00 – 18:00
SUB – NED 08:00 – 15:00

RADNO VREME CALL CENTRA:
PON – NED 08:00 – 22:00