USLOVI KORIŠĆENJA NEVIAN RENT A CAR BEOGRAD

Uslovi korišćenja i opšte odredbe Rent a car Beograd agencije NEVIAN za iznajmljivanje automobila u Beogradu

Prezent International doo (u daljem tekstu Najmodavac), iznajmljuje vozilo Najmoprimcu (u daljem tekstu Najmoprimac), čiji su podaci na prvoj strani Ugovora o najmu vozila, pod sledećim uslovima:

uslovi korišćenja - ključ u ruke

USLOVI KORIŠĆENJA, OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Najmoprimac se svojim potpisom saglasio sa ovim Ugovorom i obavezuje se:

 • da cene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog ugovora;
 • prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom, dokumentima o vozilu kao i dodatnu opremu i pribor navedenu u ugovoru;
 • da iznajmljeno vozilo vrati na mesto i u roku utvrđenom ovim Ugovorom ili ranije na zahtev Najmodavca;
 • da za produženje ugovorenog perioda iznajmljivanja traži saglasnost Najmodavca 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila.
 • U slučaju potrebe za produženjem najma potpisaće se novi ugovor pošto Najmoprimac izmiri sve obaveze po prethodno zaključenom ugovoru.
 • odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru brojača najbržim putem obavesti Najmodavca;
 • plati Najmodavcu iznos troškova 500 kilometara za svaki dan korišćenja vozila, ukoliko se prilikom vraćanja vozila, ustanovi da je brojač kilometara oštećen;
 • iznajmljeno vozilo ne koristi pod uticajem alkohola ili droga, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova, za učestvovanje u moto-sportskim priredbama.

Održavanje vozila

Najmoprimac se svojim potpisom saglasio sa ovim Ugovorom i obavezuje se da:

 • vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja, koristi samo za vlastite potrebe i ne iznajmi ili posudi trećem licu;
 • vozilom upravlja sam ili lice koje Najmodavac ovlasti u Ugovoru o najmu;
 • vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti;
 • iznajmljenim vozilo ne prelazi državnu granicu bez saglasnosti Najmodavca;
 • bez pismene saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova, uređaja ili na bilo koji način spoljašnji izgled vozila;
 • da će odmah i bez odlaganja obavesti Najmodavca ako se na komandnom displeju ili bord kompjuteru u vozilu upali BILO KOJA upozoravajuća lampica, radi intervencije na vozilu.

***NAJMODAVAC strogo poštuje servisne intervale proizvođača vozila. Nepoštovanje istih prouzrokuje gubitak garancije na vozilu.

Dužnosti Najmoprimca

Član 2.

U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova iz člana 1. obavezuje se da će Najmodavcu nadoknaditi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiju visinu utvrđuje Najmodavac.

Član 3.

Najmoprimac je dužan da deponuje sva neophodna dokumenta i akta pri zaključivanju Ugovora, važeću vozačku dozvolu, ličnu kartu ili pasoš, dokaz o svojstvu ukoliko se radi o pravnom licu (ugovor o radu, punomoćje, pečat firme i slično).

Član 4.

Najmoprimac je dužan da snositi troškove utrošenog goriva, kazne i saobraćajne prekršaje koje su nastale zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje nastale u toku trajanja ugovora o najmu.

Član 5.

Najmoprimac je dužan da položi depozit prilikom iznajmljivanja vozila. Depozit se polaže isključivo putem predautorizacije po jednoj od kreditnih kartica (Visa, Master, Amex).

Rezervisana suma u svrhu depozita neće biti na raspolaganju za vreme trajanja najma najmoprimcu. Iznos depozita zavisi od grupe iznajmljenog vozila i dužine trajanja najma. Ukupne troškove najma vozila Najmoprimac je dužan da plati odmah po završetku najma.

Pored navedenog, Najmoprimac je dužan i sledeće:

Član 6.

U slučaju saobraćajnog udesa, havarije, krađe vozila ili delova ili pogonske neispravnosti vozila Najmoprimac je dužan da:

 • ne napušta vozilo dok ga nije obezbedio za preuzimanje od strane Najmodavca,
 • sačeka organe MUP-a i obezbedi njihov zapisnik i pravilno popuni “EVROPSKI IZVEŠTAJ O SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI ”, sem u slučaju pogonske neispravnosti vozila i
 • podnese pismenu izjavu najbližoj poslovnici Najmodavca.

Ukoliko Najmoprimac propusti neke od navedenih radnji i time pričini štetu Najmodavcu, dužan je da pričinjenu štetu nadoknadi u punom iznosu.

Osiguranje Najmoprimca:

Član 7.

Prilikom korišćenja iznajmljenog vozila, Najmoprimac je u skladu sa važećim zakonskim propisima i pravilima osiguranja, osiguran za zakonsku odgovornost po štetama prema trećim licima, a vozilo je osigurano za slučaj požara i krađe.

OSIGURANJA ZA ŠTETE

Član 8. 

Osiguranje za štete nastale na vozilu – CDW

U cenu najma je uključeno osiguranje za štete nastale na iznajmljenom vozilu u slučaju saobraćajnog udesa i van saobraćajnog udesa, s tim što u svakoj šteti koja je veće od 100 eura, Najmoprimac učestvuje 5% iznosa štete. Iznose štete do 100 eura Najmoprimac nadoknađuje u celosti.

Sva oštećenja vozila u toku najma, bez obzira da li su nastala u saobraćajnom udesu ili van njega, Najmoprimac mora da:

 • prijavi Najmodavcu i da popuni poseban Izveštaj o udesu u poslovnici Najmodavca,
 • udes i oštećenja prijavi i nadležnom organu Policije odmah na licu mesta gde se udes / oštećenje desilo i da obezbedi policijski zapisnik.

Ukoliko saobraćajni udes i oštećenje nije prijavljeno Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos oštećenja na vozilu, bez obzira što je ugovorio Osiguranje sa učešćem u šteti – CDW

OSIGURANJE ZA KRAĐU

Član 9. 

Osiguranje za krađu / gubitak vozila – THW

 • U cenu najma je uključeno osiguranje za gubitak vozila nastao krađom – nestankom vozila u toku najma, s tim što Najmoprimac učestvuje 5% od vrednosti vozila.
 • Krađu ili nestanak vozila u toku najma Najmoprimac mora, odmah bez odlaganja, da prijavi Najmodavcu i nadležnoj Policiji u mestu gde se krađa – nestanak desio i da popuni Izveštaj o krađi / gubitku vozila u poslovnici Najmodavca.
 • Ukoliko nestanak / krađa vozila nisu prijavljeni Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos vrednosti vozila, bez obzira što je ugovorio učešće od 5% za krađu / gubitak vozila.
 • Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o gubitku vozila.
 • Procena vrednosti ukradenog vozila vrši se prema važećem katalogu Auto Moto Saveza Srbije.

USLOVI KORIŠĆENJA: Odgovornost Najmoprimca

Član 10.

Najmoprimac je u celosti odgovoran za:

 • Štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem droga ili alkohola.
 • Zatim štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji ili ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu i krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano.
 • Najmoprimac je odgovoran za štete učinjene na iznajmljenom vozilu kao i za štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja vozila za sve vreme trajanja popravke).

Iznos štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja) utvrđuje se u iznosu paušalne cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku.

Najmoprimac je u celosti odgovoran za:

 • štete nastale u unutrašnjosti vozila, štete nastale na šasiji vozila sa donje strane, oštećenje guma i točkova, slomljen i/ili izgubljen ključ, štete nastale tankanjem pogrečne vrste goriva i za štete nastale svesno ili nepažnjom korisnika.

Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena u pinom iznosu od Najmoprimca najkasnije u momentu vraćanja vozila.

USLOVI KORIŠĆENJA: Najmoprimac se obavezuje

Član 11.

Najmoprimac se obavezuje da će:

 • u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog Osiguravajućeg društva tako što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode i što neće napustiti oštećeno vozio dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i sigurao;
 • ako dođe do većeg oštećenja vozila, ili ako u nezgodi ima povređenih lica, (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policije i hitne pomoći i podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca.

Član12. Propusti li Najmoprimac da u slučaju nezgode ne ispuni sve uslove navedene u članu 10 i 11 ovog ugovora, odgovaraće za sve posledice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta proizašle.

USLOVI KORIŠĆENJA: Završne odredbe

Član 13.

Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koje koja se nalazi u / na iznajmljenom vozilu.

Član 14.

Bilo kakve izmene ovog ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obe ugovorne strane.

Član 15.

Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koja je izdala kreditnu karticu.

Član 16.

U slučaju spora iz ovog ugovora stranke ugovaraju nadležnost suda u Beogradu.

Član 17.

Sve cene u cenovnicima Najmodavca iskazane su u EUR. Obračun za preautorizaciju i plaćanje se vrši po srednjem kursu NBS u dinarskoj protivvrednosti.

Član 18.

Ugovor je sačiljen u 2 primerka, po jedan za obe ugovorne strane i predstavlja slobodnu izraženu volju ugovornih strana, pa ga kao takvog prihvataju i potpisuju.

Whatsapp Viber