USLOVI KORIŠĆENJA NEVIAN RENT A CAR BEOGRAD

USLOVI KORIŠĆENJA NEVIAN RENT A CAR BEOGRAD

Uslovi korišćenja i opšte odredbe agencije NEVIAN Rent a car Beograd za iznajmljivanje automobila u Beogradu

Prezent International doo (u daljem tekstu Najmodavac), iznajmljuje vozilo Najmoprimcu (u daljem tekstu Najmoprimac), čiji su podaci na prvoj strani Ugovora o najmu vozila, pod sledećim uslovima:

USLOVI KORIŠĆENJA, OPŠTE ODREDBE

Član 1.   Najmoprimac se svojim potpisom saglasio sa ovim Ugovorom i obavezuje se:

 • da cene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog ugovora;
 • prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom, dokumentima o vozilu kao i dodatnu opremu i pribor naveden u ugovoru;
 • da iznajmljeno vozilo vrati na mesto i u roku utvrđenom ovim Ugovorom ili ranije na zahtev Najmodavca;
 • da za produženje ugovorenog perioda najma, kao i sve ostale promene u najmu, zatraži saglasnost od Najmodavca, isključivo pisanim putem, pre isteka ugovorenog roka vraćanja vozila, u protivnom Najmodavac je ovlašćen da prijavi nestanak vozila u najmu;
 • u slučaju potrebe za produženjem najma potpisaće se novi ugovor pošto Najmoprimac izmiri sve obaveze po prethodno zaključenom ugovoru;
 • iznajmljenim vozilo ne prelazi državnu granicu bez saglasnosti Najmodavca;
 • odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru brojača najbržim putem obavesti Najmodavca;
 • plati Najmodavcu iznos troškova 500 kilometara za svaki dan korišćenja vozila, ukoliko se prilikom vraćanja vozila, ustanovi da je brojač kilometara oštećen;
 • iznajmljeno vozilo ne koristi pod uticajem alkohola ili droga, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova, za učestvovanje u moto-sportskim priredbama.
 • ne napušta vozilo u slučaju kvara dok ga nije obezbedio za preuzimanje od strane Najmodavca,
 • vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja, koristi samo za vlastite potrebe i ne iznajmi ili posudi trećem licu;
 • vozilom upravlja sam ili lice koje Najmodavac ovlasti u Ugovoru o najmu kao drugog vozača;
 • vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti;
 • bez pismene saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova, uređaja ili na bilo koji način spoljašnji izgled vozila;
 • da će odmah i bez odlaganja obavesti Najmodavca ako se na komandnom displeju ili bord kompjuteru u vozilu upali BILO KOJA upozoravajuća lampica, radi intervencije na vozilu.

***NAJMODAVAC strogo poštuje servisne intervale proizvođača vozila. Nepoštovanje istih prouzrokuje gubitak garancije na vozilu.

Član 2.   U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova iz Člana 1. obavezuje se da će Najmodavcu nadoknaditi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiju visinu utvrđuje Najmodavac.

Član 3.   Najmoprimac je dužan da deponuje sva neophodna dokumenta i akta pri zaključivanju Ugovora, važeću vozačku dozvolu, ličnu kartu ili pasoš.

Član 4.   Najmoprimac je dužan da snositi troškove utrošenog goriva, kazne i saobraćajne prekršaje koje su nastale zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje nastale u toku trajanja ugovora o najmu.

Član 5.   Depozit kao i ugovoreni iznos troškova najma Najmoprimac je dužan da položi pre preuzimanja vozila. Depozit i troškovi najma se mogu položiti putem predautorizacije po jednoj od platnih kartica (Visa, Master, Maestro, Dina), gotovinom ili uplatom na račun (pravna lica).
Rezervisana suma neće biti na raspolaganju za vreme trajanja najma Najmoprimcu. Iznos rezervisane sume zavisi od marke iznajmljenog vozila, paketa pokrića i dužine trajanja najma.U slućaju da je na vozilu načinjena šteta u toku najma, deposit se zadržava do utvrđivanja iznosa štete, najkasnije 30 dana.    Ukoliko na vozilu nema nikakve štete, nakon izmirivanja svih troškova najma,  depozit će biti vraćen Najmoprimcu odmah po vraćanju vozila ako je položem gotovinski, ili u roku od najviše 15 radnih dana ako je položen putem predračuna ili predautorizacije sa neke od platih kartica.

Član 6.   Prilikom korišćenja iznajmljenog vozila, Najmoprimac je u skladu sa važećim zakonskim propisima i pravilima osiguranja, osiguran za zakonsku odgovornost po štetama prema trećim licima.

POKRIĆE ZA ŠTETE I KRAĐU

Član 7.   Sve štete nastale u toku najma na iznajmljenom vozilu u slučaju saobraćajnog udesa i van saobraćajnog udesa (npr. na parkingu), kao i štete nastale krađom-nestankom vozila, Najmoprimac nadoknađuje u zavisnosti  od paketa ugovorenog pokrića, iznosa učešća u šteti za ugovoreni paket .

 • BASIC (osnovni) paket pokrića je obavezan i uključen u cenu najma vozila.
 • Ugovaranjem, doplatom MEDIUM paketa  pokrića, Najmoprimac umanjuje finansijski rizik, učešče u šteti.
 • Ugovaranjem, doplatom TOTAL paketa  pokrića, Najmoprimac se u potpunosti oslobađa finansijskog rizika, učešča u šteti.

Propisani iznos učešća u šteti za BASIC i MEDIUM pakete pokrića ujedno je i maksimalni iznos učešća u šteti, koji Najmoprimac nadoknađuje u saobraćajnom udesa i van saobraćajnog udesa (npr. na parkingu), kao i štete nastale krađom-nestankom vozila. Ugovoreni, kao i maksimalni Iznos učešća u šteti za BASIC i MEDIUM pokriće se navodi na prvoj strani Ugovora o najmu.
Bez obzira od ugovorenog paketa pokrića BASIC, MEDIUM ili TOTAL, sva oštećenja na vozilu u toku najma, nastala u saobraćajnom udesu ili van saobraćajnog udesa (npr. na parkingu), kao i krađu-nestanak vozila, Najmoprimac mora da prijavi nadležnom organu Policije odmah na licu mesta gde se udes, oštećenje ili krađa-nestanak desio, obezbedi policijski zapisnik sa uradjenim alkotestom, obavesti Najmodavca, popuni poseban izveštaj o udesu, šteti, kao i izjavu o krađi-gubitku vozila u poslovnici Najmodavca.

   Ukoliko saobraćajni udes, oštećenje i krađa-nestanak vozila nije prijavljen Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos štete, uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma zbog nekorišćenja vozila za vreme trajanja popravke, a najviše do 30 dana, bez obzira što je ugovoren BASIC, MEDIUM ili TOTAL paket pokrića.

   Član 8.   Najmoprimac je u celosti odgovoran za:

 • štete nastale krađom vozila ako u momentu krađe vozilo nije bilo zaključano a ključevi i/ili dokumenta ostala u vozilu
 • štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem droga ili alkohola.
 • zatim štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji ili ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu i krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano.
 • štete nastale u unutrašnjosti vozila, štete nastale na šasiji vozila sa donje strane, slomljen i/ili izgubljen ključ, štete nastale tankanjem pogrečne vrste goriva i za štete nastale svesno ili nepažnjom korisnika.

Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena u punom iznosu od Najmoprimca najkasnije u momentu vraćanja vozila.

Član 9.   Najmoprimac se obavezuje da će:

 • u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog Osiguravajućeg društva tako što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode i što neće napustiti oštećeno vozio dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i sigurao;
 • ako dođe do većeg oštećenja vozila, ili ako u nezgodi ima povređenih lica, (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policije i hitne pomoći i podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca.

Član 10.   Propusti li Najmoprimac da u slučaju nezgode ne ispuni sve uslove navedene u članu 10 i 11 ovog ugovora, odgovaraće za sve posledice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta proizašle.

Završne odredbe

Član 11.   Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koje koja se nalazi 2 / na iznajmljenom vozilu.

Član 12.   Bilo kakve izmene ovog ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obe ugovorne strane.

Član 13.   Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koja je izdala kreditnu karticu.

Član 14.   U slučaju spora iz ovog ugovora stranke ugovaraju nadležnost suda u Beogradu.

Član 15.   Sve cene u cenovnicima Najmodavca iskazane su u EUR. Obračun za preautorizaciju i plaćanje se vrši po srednjem kursu NBS u dinarskoj protivvrednosti.

Član 16.   Ugovor je sačiljen u 2 primerka, po jedan za obe ugovorne strane i predstavlja slobodnu izraženu volju ugovornih strana, pa ga kao takvog prihvataju i potpisuju.